සියලුම සිසුන් සා. පෙළ අසමත් පාසල් 131 ක්‌

පසුගිය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී කිsසිදු ශිෂ්‍යයකු උසස්‌ පෙළ සඳහා සුදුසුකම් නොලැබූ පාසල් 131 ක්‌ වෙයි.

මේ අතරින් වැඩිම පාසල් ඇත්තේ මහනුවර, ගාල්ල හා කෑගල්ල යන අධ්‍යාපන කලාපවල ය. කිසිදු ශිෂ්‍යයකු උසස්‌ පෙළ සඳහා සුදුසුකම් නොලැබූ පාසල් 6 බැගින් වෙයි. කළුතර හා ත්‍රිකුණාමලය උතුර යන කලාපයන්හි පාසල් 5 බැගින් ද, පිළියන්දල, මිනුවන්ගොඩ, කුරුණෑගල හා දෙහිඕවිට යන කලාපයන්හි පාසල් 4 බැගින් ද වෙයි.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...