නිදහස් දිනයට හැඳුණු පට්ට වීඩියෝව

1948 පෙබරවාරි 04 වන දින, බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ගෙන් නිදහස් වූ ශ්‍රී ලංකාවට වසර 69කට පසු මහා බ්‍රිතාන්‍යයෙන් ලැබෙන ලියමන

මේ වීඩියෝව අවසන් වනතුරුම බලන්න. ඔබටත් ආදරශයක් වේවි!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...