ජයලලිතා වෙනුවෙන් කුරුසියක ඇණ ගසා ගනියි

පසුගිය 2015 වසරේ ජයලලිතාට බලය අහිමිව ගිය අවස්ථාවක ඇගේ අනුගාමිකයෙකු හා කරාටේ ශූරයෙකු බව කියන පුද්ගලයෙකු ප්‍රසිද්ධියේ ලී කුරුසියක සිටගෙන අත් දෙකට ලේ පිටවනතුරු ඇණගසාගත් පුවතක් ඉහත දැක්වේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...