මහින්ද චීන මහා ප‍්‍රාකාරයේ.. [Photo]

මේ දිනවල චීන සංචාරයක නිරත වන හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා චීන මහා ප‍්‍රාකාරයේද චාරිකාවක නිරතව තිබේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...