රවි වැරදි බව එස්බී කියයි

රවි වැරදි බව එස්බී කියයි
සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය “ජන ඉසුර” ලෙස වෙනස් කළ යුතු බවට අයවැය යෝජනා වලදී ප්‍ර‍කාශ වූ බව අද (11දා) දින මාධ්‍ය ‍කරනු ලැබූ වාර්තා සත්‍යයෙන් තොර බව සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්‍ය එස්.බී.දිසානායක මහතා සඳහන් කරයි.

ජනාධිපතිවරයා විසින් 2017 වර්ෂය දිළිඳුකමින් නිදහස් කිරීමේ වර්ෂය ලෙස ප්‍ර‍කාශ කර ඇති අතර ඒ අනුව සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය විසින් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිත දුප්පත් කම තුරන්කිරීමේ වැඩ සටහන ජන ඉසුර ලෙස නම් කළ යුතු බව යෝජනා වූ බවත්, එහෙත් මුදල් ඇමැතිවරයා විසින් සිදු කළ අයවැය කථාවේදී මෙම කාරණය නිසි පරිදි සන්නිවේදනය නොවූ බවත් අමාත්‍ය දිසානායක මහතා ප්‍ර‍කාශ කරයි.

මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ අයවැය කතාවේ සඳහන් වූයේ,

‘අපගේ ඉලක්ක කරගා යාමට සුදුසු උපායමාර්ගික ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම තහවුරු කරන අතර මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමට කාර්ය සාධණ බලකායක්ද පත්කරනවා. ඒ අනුව සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ‘ජන ඉසුර’ ලෙස නම් කිරීමට මා යෝජනා කරනවා’ යනුවෙනි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...