අන්තර්ජාල ගාස්තුව 25%කින් වැඩි කෙරේ

2017 වසර සදහා අද දිනයේ ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය යෝජනාවලියෙන් අන්තර්ජාල සේවා සඳහා විදුලි සංදේශ සේවා ගාස්තුව 25%කින් වැඩි කිරීමට යෝජනා කර ඇත.

මුදල් ඇමතිවරයා විසින් මෙම යොජනාව ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටියේ අනෙකුත් විදුලි සංදේශ සේවා වලට සමගාමි කිරීම සදහා මෙම යෝජනාව කල බවයි.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...