පියුමි හංසමාලි දැන් ඉන්නේ මැලේසියාවේ (PHOTOS)පියුමි හංසමාලි මේ වනවිට මිසිස්‌ නොබෙල් ක්‌වීන් 2016 තරගාවලිය සඳහා එක්වීමට මැලේසියාවට ගොස් සිටිනවා.එහිදී ලබා ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින් නැරඹිය හැකියි.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...