ගිනියම් රෑ ගීතයට කොල්ලෝ ටිකක් කළ වැඩේ


ගිනියම් රෑ - Giniyam re (low budget video )
Cast Nimash Shanka
Pawan Yasara
Kumudith Gayanga Dissanayake
Deshan Malinda
Edit Pawan Yasara
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...