දුමින්ද සිල්වා බන්ධනාගාරයේ සිටින විදිය

මරණ දඬුවම නියම වී සිටින හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුමින්ද සිල්වා මහතාගේ සුවදුක් විමසීමට ජනසෙත පෙරමු‍ණේ නායක පූජ්‍ය බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමියන් අද වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට පැමිණියේය.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...