ඖෂධ 47ක මිල පහත දමයි

ඖෂධ ( Medicine )47ක මිල ගණන් අඩු කිරීමට ජාතික ඖෂධ ප්‍රතිපත්තිය යට‍තේ අඩු කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව හෘද රෝගීන් සහ දියවැඩියා රෝගීන් විසින් භාවිත කරන ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ 47ක මිල ගණන් ඉදිරියේදී අඩු වනු ඇති.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...