තිසුරිට Mobile Phone එකක් නැලු

තවමත් ජංගම දුරකථනයක් පාවිච්චි නොකරන නව පරපුරේ නිළියක් ඉන්නවා. ඇය තමයි තිසුරි යුවනිකා. ඇය සහ ඇගේ මව වන සුසන්තා චන්ද්‍රමාලි භාවිත කරන්නේ එකම දුරකථන අංකය. 

තිසුරිවත් කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕන නම් ගන්න ඕන සුසන්තාගේ අංකයට. ඇයි දන්නෙ නැහැ තිසුරි ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරන්නෙ නැත්තෙ. ඇතැම්විට එය අනවශ්‍ය කරදරයක් කියලා හිතෙනවද දන්නෙ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ජංගම දුරකථනයක් නැති වුණත් ජංගම දුරකථන තියෙන නිළියන්ට වඩා තිසුරි වෙලාවට වැඩ කරනවා කියලා නම් කියන්න ඕනෑ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...