අර්තාපල් ඉහළට

දේශීයව නිශ්පාදිත අර්තාපල් සඳහා ස්තිර මිලක් ලබාදීමේ අරමුණින් අනානයනික අර්තාපල් සඳහා අයකෙරුණු බද්ද රුපියල් 05 කින් ඉහළ දැමීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. 

ඒ අනුව ආනයනික අර්තාපල් කිලෝවක බදු මුදල රුපියල් 35 සිට 40 දක්වා වැඩිවනු ඇති. දේශිය අර්තාපල් ගොවියා රැක ගැනීමේ අරමුණින් මෙසේ ආනයනික අර්තාපල් සඳහා පනවා ඇති බදු මුදල වැඩි කළ බව මුදල් අමාත්‍යංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...