පිත්ත කඩුල්ලේ වැදුණු පසු ධනංජය කළ දේ

ධනංජයගේ පිත්ත වැරදීමකින් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් පසුව ඔහු විසින් ඉක්මනින් නැවතත් එය සැකසූ අයුරු ඊයේ තරඟය අතරතුර දැකගන්නට ලැබුනා.


එම වීඩියෝව පහතින්.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...