ජන සටනට සර්වාගමික ආශිර්වාද ලැබූ හැටි (PHOTOS)

මහනුවරින් අද (28) ඇරඹෙන ජනසටන විරෝධතා පාගමනට පෙර, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ප්‍ර‍මුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු බෞද්ධ, හින්දු, කතෝලික හා ඉස්ලාම් ආගමික නායකයින්ගෙන් ආශිර්වාද ලැබීය.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...