පිපිරීමෙන් නූලෙන් බේරි ගිය හැටි Video

Fire Breaks Out at Army Ammunition Depot at Kosgama: Survivors Experience
Bfha fldia.u§ isÿjqK hqo yuqod wú.nvdj msmsÍ hdfï isoaêfhka tu l|jqr wdikakfhau fouy,a ksjil mÈxÑj isá jHdmdßl uyf;l= ish mjq, iu. msmsreu isÿfjoa§;a ksjfia ie`.j isg miqj ksji yerhkakg ;SrKh lsÍu ksid kQf,ka Èúfírdf.k we;'

m%foaYfha ish,a,ka ksjdi yer .sh;a Tjqka ;u ksjig wdrlaIdj we;ehs is;d ksjfia my< ud,fha fïihla hggù ie`.ù isá kuq;a ùÿre ìf|ñka jy, leãhñka ;;ajh tkak tkaku oreKqjQ nj fmkShdu ksid ksjiska m<dhkakg ;SrKh lr we;'

tfia m<d.sh Tjqka kej; wo Wfoa ksjig wdúg oel.kakg ,eî we;s foa úYauh ckljQ nj;a lshejqKd'ksji we;=f<a fudagd¾ follskao msg; ;j;a follskao oeä w,dN isÿj we;s wdldrh ÿgqúg Tjqka ;e;sf.k we;af;a hkafka ke;sj bkak ;SrKh lrd kï Ôú; ish,a, wysñj hdyels nj lshñks'

tu úia;rh Tyq l< wdldrh ùäfhdaj my;sk

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...