මග දමා ගිය දැරිය - Video

child left
wjqreÿ fol yudrl muK isÕs;s oeßhla‌ l=,shdmsáh nia‌ kej;=ïfmdf<a oudf.dia‌ isáh§ fmf¾od ^30od& ikaOHdfõ fõ,digykalrejka yd nia‌ r: ßhÿrkaf.a oekqï§u u; fmd,sia‌ Ndrhg f.k we;'

tÈk iji 5'00 g muK nia‌ kej;=fï fõ,digykalrejka yd u.Ska ;ksj y~ñka isá ì,s¢h oel wkkH;dj ;yjqre lr.ekSug fldf;l=;a m%Yak weiqj;a isÕs;a;sh uqksj; /l we;' miqj Wvqnoaodj ,x.u äfmdafõ fiajh lrk ldka;djla‌ meñK oeßh ish ;=re,g f.k f.k ysi w;.d mE fifkyig oeßh uola‌ wjk; jQ neõ lshEfõ'

miqj fmd,sishg l< oekqï§u u; fmd,sia‌ ks,OdÍka meñ‚h;a oeßhf.a ú,dmh ksid oeßh fmd,sishg /f.k heug oerE W;aidyh id¾:l lr.ekSug ore uqKqmqrka isák ñ;a;kshl jQ äfmda fiaúldjf.a iyh m;kakg úh' fmd,sishg /f.k.sh ì,s¢h msßisÿfldg wdydrmdk ,nd§fuka wk;=rej ;=ref,a ksÈlrjkakg äfmda fiaúldj jQ tÉ' ã' úksm%Svd uy;añhg isÿjQjdh'

oeßhf.a wkd.;h fjkqfjka l=,shdmsáh fmd,sish Bfha ^01od& Èk wêlrKfha Wmfoia‌ me;Sug kshñ;j ;snQ w;r oeßh ljqo fldfyao hkak y÷kd.ekSug fmd,sish uyck iyh m;hs' ta ms<sn|j f;dr;=rla‌ fjf;d;a 0372281222 yd 0372281223 hk wxlhkag oekqï fok f,io fmd,sish uyck;djf.ka b,a,Sula‌ lrhs'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...