'සිංහලේ' මහනුවර විරෝධතාවක (PHOTOS)

sinhale nuwara
kqjr k.rfha  m,a,sh mdr uq¿ukskau wjysr lrñka .sys" meúÈ úYd, msßila Bfha ^05& meh 5l muK ld,hla úfrdaO;d jHdmdrhl ksr; ù ;sfí'

ta uykqjr k.rfha uqia,sï m,a,shl l=¿Kla o<od ud,s.dfõ rka úhkg yd m;a;sremamqjg jvd Wiska bÈ lsÍfï iQodkula we;s nj mjiñka yd tu bÈlsÍug úfrdaOh olajñks'

fuu úfrdaO;d jHdmdrh ixúOdkh l< isxyf,a cd;sl n,uq¿fõ ixúOdhl mQcH wrfòfmd, r;kidr ysñ i|ykalf<a fuu foajia:dkfha wkjirfhka bÈ flfrk l=¿K o<od ud,s.dfõ by<u f.dvke.s,a,g o jvd wä lsysmhla by<ska bÈ lsÍug ie,iqï lr we;s neúka th f,dal Wreu k.r ixialD;shlg mgyeks nj;a fuh bÈ lsÍu lsisfia;au WÑ; fkdjk nj;a h'

wod< msßi md .ukska wod< m,a,sh bÈßhg f.dia tu ud¾.h yria fldg ìu ys|.kñka wLKav úfrdaO;djfha kshe,S we;s w;r fmd,sia ks<OdÍkaf.a ueÈy;aùu o fkd;ld lghq;= fldg ;sfí'

Bfha Èkh mqrd mej;s fuu Woaf>daIKh fya;=fjka oeä r:jdyk ;onohla o ygf.k we;'

tÈk miajre 02'00g muK uykqjr kd.ßl flduidßia pkaok f;kakfldaka uy;d úiska uykqjr k.rfha we;s ish¨‍u wkjir bÈlsÍï imqrd ;ykï l< nj i|yka l< ,sÅ; oekqï §ula úfrdaO;dlrejka fj; ,ndÿka miq bka iEySulg m;ajQ úfrdaO;dlrejka msßi úir f.dia ;sfí'

PdhdrEm my;ska'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...