අවාසනාවන්ත දෙබිඩි දරු උපත - Photos

twins24 yeúßÈ ;reK ujlg ,enqKq b;d wjdikdjka; foìä ore Wm;la ms<sn|jhs fï mqj;'

fufia YÍr fol tlg iïnkaO ù Wm; ,nd we;af;a .eyeKq orefjl= iy msßñ orefjl= nj hs ffjoHjreka mjikafka'fudjqka fofokdg idudkH mßÈ w;a hq.,h ne.ska msysá kuq;a fofokdgu we;af;a mdo folla muKhs'

jvd;a wjdikdjka; mqj; jkafka YÍr l%shdldÍ;ajhg wjYHjk m%Odk;u wNHka;r wjhjhka fuu orejka fofokdg fjka fjkaj msysgd fkd;sîu hs'fjk;a wdldrhlska mejiqjfyd;a fndfyda wjhjhka orejka fofokdgu msysgd we;af;a tl ne.sks'

;j o orejka fofokdf.ka msg;g fmfkk fia ,sxf.akaøh msysgd we;af;a .eyeKq orejdf.a muKla nj o ffjoHjre i|yka lrhs'

wfkla orejdg ,sx.sl wjhjhla mjd msysgd fkd;sfnk w;r tu orejd ksÍlaIKh l< ffjoHjre Tyq msßñ orefjl= njg Wml,amkh lr isá;s'fuu ore Wm; kef.kysr bkaÈhdfõ isÿj ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...