මහේෂිට තැනක් දෙන්නෙ නෑලූ

Maheshi MadushankaufyaIs uOqixld újdy .súi .;a;g miafi álla wuq;= fj,d' ta lshkafk thdg f.dvla uykais fjkak fj,d' talg fya;=j f.or fodf¾ jev m< ksid kï fkfuhs' fg,s kdgH lsysmhl jev tl È.g tkak mgka wrka ;sfhk ksid'

ta" fldÉpr jev ;snqK;a ufyaIs fï ojiaj, bkafk kï lafIa;‍%h .ek ys; fyd|lska fkfuhs' ta lshkafk thd bkafk l,lsÍfuka' ta" Ñ;‍%mg wOHlaIjrekaf. jev ksid lsh,d ;uhs wdrxÑh' thdu lshk úÈyg thd lafIa;‍%hg wdfj Ñ;‍%mg ks<shla fjkak lsh,d ys;df.kÆ' ta;a b;ska wOHlaIjre thdg ;ekla fokafk kEÆ'

oeka bkak f.dvla wOHlaIjre ks<sfhd f;dar.kak mdúÉÑ lrkafk fjkuu C%uhla Æ' yenehs b;ska ta C%uh fudllao lsh,d kï thd lshkak leue;s kE'

fldfydu jqK;a Ñ;‍%mg wOHlaIjrekaf. fï fjkuu C%uh ksid oeka thdg Ñ;‍%mgj, rÕmdkak wdrdOkd tkafku ke;s ;rïÆ' ta;a b;ska ljqre fudk úÈyg ie,l=j;a thd kï rÕmEfuka iuq.kak woyila kE lsh,d ;uhs lshkafk' jev lrkak mq¿jka ldf, jev lrkak ´kÆ fka' fldÉpr jqK;a jev lr.kak mq¿jka ldf, ;uhs b;ska jevla lr .kak fjkafk''' talhs wms;a lshkafk'

Maheshi Madushanka
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...