කොස්ගම හානියට සම්පූර්ණ වන්දි

ranilfldia.u id,dj yuqod l|jqf¾ we;sjQ .skak ksid w¾O jYfhka ydksjQ ksjdi m%;sixialrKhg iy iïmq¾Kfhkau úkdYjQ ksjdi h<s bÈlsÍug rch u.ska jkaÈ ,nd fok nj w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d mjikjd'wo^06&oyj,a tu m%foaYfha ;;a;ajh ksÍlaIKh i|yd iyNd.S fjñka Tyq fï nj lshd isáhd'

m%foaYhg fyg Èk h<s;a úÿ,s iemhqu ,nd fok nj o w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d  tys§ i|yka l<d'

ydkshg m;a .%dufiajd jiï 9la we;s nj;a bka fldgil ck;djg h<s;a ksjdi fj; hEug yels nj;a lshd isá w.ue;sjrhd b;sß m%foaYj, mÈxÑ lsÍu wdrlaIl wxYj, Wmfoia u; isÿ lrk njhs fmkajd ÿkafka

tfukau fldia.u yuqod lojqr wdikakfha msysá ÈfkaIa .=Kj¾Ok uka;%S;=ukaf.a ksji fj; f.dia tu mjqf,a msßi iu. fuu isÿùu ms<sn| woyia yqjudre lr .ekSug o rks,a úl%uisxy uy;d wu;l lf<a keye'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...