ප්‍රසන්නට නඩු වැටෙයි

prasannafldf<dkakdj óf;dguq,a, m%foaYfha bvul mÈxÑ wkjir mjq,a 24la bj;a ler tu bvu ,nd fok njg mjid jHdmdßlhl=f.ka remsh,a ñ,shk yeg y;rl uqo,la ,nd.;a njg niakdysr m<d;a ysgmq uy weue;s md¾,sfïka;= uka;%S m%ikak rK;=x." Tyqf.a ìßh yd jHdmdßlhl=g tfrysj wêfpdaokd 15la hgf;a kS;sm;sjrhd fld<U uydêlrKfha kvq mejÍh'

kS;sm;sjrhd mjrd we;s fuu kvqj iïnkaOj ,nk 17 jeksod wêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i okajd ú;a;slrejka ;sfokdg is;dis ksl=;a lsÍug fld<U uydêlrK úksiqre uks,d,a ffjoH;s,l uy;d Bfha ^3& ksfhda. flf<ah'

m%ikak rK;=x." Tyqf.a ìßh jk fudßka iafg,d rK;=x. yd foysj, l¿fndaú, mÈxÑ jHdmdßlhl= jk yf¾Ia l=ud¾ *dßla hk ú;a;slrejkg tfrysj oKavkS;s ix.%yfha 102 yd 323 hk j.ka;s hgf;a kS;sm;sjrhd fuu kvqj mjrd we;'

ú;a;slrejka ;sfokdg tfrysj we;s wêfpdaokd 15 Tmamq lsÍu i|yd idlalslrejka 65la yd f,aLk 35la bÈßm;a lsÍug n,dfmdfrd;a;= ‍jk nj kS;sm;sjrhd ‍fld<U uydêlrKh fj; okajd we;'

wjia:d foll§ fplam;a mylska fuu uqo, ,nd .ekSug iïm;a jvqf.a iqrxcka l%sIaáhka .sydâ fukaäia kue;s jHdmdßlhd ìh .ekaùug ú;a;slrejka fmdÿ wruqKla we;sj l%shd ler we;s njg ú;a;slrejkg tfrysj kS;sm;sjrhd fpdaokd k.d we;'

wxl 597749" 597750" 597751 yd 597753 ork fplam;a 4la fojk ú;a;sldßh jk fudßka iafg,d rK;=x. fj; ndr§ug iïm;a jvqf.a l%sIaáhka .sydâ fukaäia hk whj jxlj fmd,Ujd we;ehs o fpdaokdjkays i|yka fjhs'

2015 wfma%,a 10 jeksod" uehs 7 jeksod" cqks 2 jeksod fyda ta w;r ld,fha § fld<U § ú;a;slrejka wêfpdaokdjkays jroj,a isÿ lr we;s njg o kS;sm;sjrhd fld<U uydêlrKhg okajd we;'

2015 cqks 2 jeksod fyda Bg wdikak Èkl § fm%dñiß fkdaÜgq myla m<uq ú;a;slre jk m%ikak rK;=x. uy;d fj; ndr§ug iïm;a jvqf.a iqrxcka l%sIaáhka .sydâ fukaäia hk wh fmd,Ud we;s njo wê fpdaokdjkays i|yka fjhs'

kS;sm;sjrhd f.dkq ler we;s wê fpdaokd iïnkaOj fld<U uydêlrKh yuqfõ fmkS isák f,i okajd ú;a;slrejkg is;dis ksl=;a lsÍug fld<U uydêlrK úksiqre uks,d,a ffjoH;s,l uy;d fld<U uydêlrK frðiagd¾jrhdg Bfha ^3& ksfhda. flf<ah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...