ෆොන්සේකා - නාමල් තනිවුන තැන

fonseka - namal meetmd¾,sfïka;=fõ úÿ,s fidamdkfha§ ysgmq ckm;s mq;a kdu,a rdcmlaI yd wud;H *S,aâ udI,a ir;a f*dkafiald uy;d ;ksùfï mqj;la jd¾;d fõ'

tys§ fudjqka l:dnia lf<a fudkjdoehs hkak fuf;la fy<sù fkdue;'fï wjia:dj Wodlr § we;af;a md¾,sfïka;= lghq;= yd ckudOH wud;H .hka; lrekd;s,l uy;d njo mejfia'

isoaêh ielúka fufiah'

miq.sh Èkl újdo w;r;=r my< ud,hg hdug meñ‚ .hka; yd kdu,a úÿ,s fidamdkh wi, Èjhsk mqrd isÿjQ c, .e,Sï .ek l;d nia lrñka isg we;'ta wjia:dfõ *S,aâ udI,a f*dkafialdo úÿ,s fidamdkfhka my,g hdug meñK ;sfí'

Tjqka ;sfokdu úÿ,s fidamdkhg f.dvjQ miq .hka; yÈiaisfhau m<uq uy<ska úÿ,s fidamdkfhka nei f.dia we;'

bka miqj fidamdkfha b;sßj we;af;a kdu,a yd f*dkafiald mu‚'flfiajqjo" kdu,ag .hka;j miqj Èjd fNdackfha§ uqK .eiS ;sfí'

kdu,a — whsfhda .hka; whshd''Th;a lrkafk yß jev' l;dlr lr weú,a, Thd tlmdrgu neye, .shd…udr fl<shla jqKd˜ hkqfjka .hka;g fkdalaldvq lshd we;;a udr fl<sh .ek fy<slr fkdue;'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...