වෛද්‍ය වර්ජනය පිටුපස විපක්ෂය

doctorrcfha ffjoH ks,Odßkaf.a ix.uh l%shd;aul l< ixfla; jev j¾ckh msgqmi úmlaI foaYmd,k lKavdhula isák njg ryiH jd¾;djla uÕska wdKavqjg f;dr;=re jd¾;d ù ;sfí' jev j¾ckh uÕska wdKavqj wmyiq;djhg m;a lsÍu fuu foaYmd,k lKavdhfï wruqK ù we;ehso fy<sorõ ù ;sfí'

rdcH nqoaê wxYh ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak iy w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;ajrekag bÈßm;a ler we;s jd¾;dj wkqj md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk úmlaI foaYmd,k lKavdhula >Dcqj fuhg iïnkaO njhs' fuu f;dr;=re jd¾;dj Bfha nqoaê wxYh ckdêm;sjrhdg iy w.ue;sjrhdg Ndr § ;sfí'

ffjoH ks,Odßkaf.a jev j¾ckh id¾:l jqjd kï fyÈhka we;=¿ fi!LH lafIa;%fha jD;a;sh iñ;s lsysmhla j¾ckhg yjq,a ler .eksugo ie,iqï ler f.k ;snq njo jd¾;dfõ i|yka ù we;ehs jd‍¾;d fõ'

fï iïnkaOfhka rcfha ffjoH ks,Odßkaf.a ix.ufha ks,Odßka lsysmfokl= iyNd.s jq /iaúula úmlaI uka;%sjrfhl=f.a fld<U msysá ksjil mej;s njo tu ryiH jd¾;dj jeä ÿrg;a lreKq olajd ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...