විජිත 1500ක් ගෙවා නිදහස් වෙයි

vijitha
u;ameka mdkh lr ßh meojQ njg t,a, jk fpdaokdj,ska cúfm md'u úð; fyar;a uy;d ksfodia fldg ksoyia lr ;sfí'

rdc.sßfha§ fmf¾od rd;%S uka;%Sjrhd úiska meojQ r:h ÿrl:k /yeka lKqjl .eà tu lKqjg yd r:hg ydks isÿj ;snq‚'

isoaê‍h iïnkaOfhka uka;%Sjrhd je,slv fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k miqj fmd,sia wem u; uqodyeßK'

flfia jqjo wk;=r isÿjk wjia:dfõ§ uka;%Sjrhd îu;ska isá njg o jd¾;d m<jq kuq;a ielldr uka;%Sjrhd tu fpdaokdj,ska ksoyia l< fld<U r:jdyk Widúh fkdie,ls,su;aj ßh meoùu yd rcfha foam<j,g ydks lsÍu hgf;a Tyqg remsh,a 1500l ovhla kshu lrk ,§'

fï w;r wod, ßh wk;=ßka ÿrl:k lKqjlg jQ ydksh fjkqfjka ;uka Bfha Èkh ;=,u remsh,a 17"400 l jkaÈhla f.jQ nj;a úð; fyar;a uy;d wêlrKhg oekqï ÿkakd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...