කුලසේකර ටෙස්ට් පිටියෙන් සමුගනියි

Nuwan Kulasekara retires from TestY%S ,xld lKavdhfï fõ. mkaÿ hjk l%Svl kqjKa l=,fialr fgiaÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha ks, Üúg¾ .sKqu fï nj m%ldYhg m;alr we;s w;r iSñ; mkaÿjdr ;r. ms<sn|j wjOdkh fhduq lsÍug Tyq fufia fgiaÜ msáfhka iuqf.k we;s njhs tys i|yka jkafka'

flfia fj;;a Tyq ;jÿrg;a úiaihs úiai iy tlaÈk msáfha l%Svd lrk njhs jd¾;d jkafka'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...