දිනක්ෂිට අදාළ නැහැලු..

dinukshiklaIs m%shidoa úiska ;ukaf.a fi,a*s PdhdrEmhla f*ianqla .sKqug tla lrñka lshd we;af;a" zzfldfyduo lÜáhg@ wod< kE kï ;uhsæ lula kE lshkakflda˜‍ hkqfjks'

fï Èkj, f*ianqla cd,fha 'wod, keyefka' lshk jdlH m%isoaO nj fndfyda fokd okakjdfka' b;sx fï i|yd wehf.a .sKqfï bkak wh lfukaÜ ,nd § we;af;a fï wdldrhghs'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...