තෙවරප්පෙරුමට සිසු විරෝධය

thewarapperumainr.uqj úYajúoHd,fha wiïmQ¾k f,i bÈlrk ,o ixialD;sl uOHia:dkhla újD; lsßug meñks wNHka;r lghq;=" jhU ixj¾Ok yd ixialD;sl ksfhdacH weue;s md,s; f;jrmafmreu uy;dg tu úYajúoHd,fha isiqkaf.a úfrdaOh yuqfõ th újD; lsÍug hdug fkdyelsj isák nj jd¾;d fõ'

;ukao isiqka iu. úfrdaOhg tlajkafka hehs mjiñka ksfhdacH wue;sjrhd isiqka iu. flfia fyda tu f.dvke.s,a, újd; lsÍug hdug W;aidy l<o isiq isiqúhkaf.a úfrdaOh ksid Tyqg ta i|yd fuf;a wjia:dj ,eî ke;'

isiqka mjikafka ty f.dvke.s,a, wx.iïmQ¾K fkdlr újD; lsÍug bv ,nd Èh fkdyels njh'

tu úYajúoHd,fha uyd YsIH ix.ufha iNdm;sjrhdf.a y~mGh my;ska m< fõ'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...