නැගෙනහිර බල පෙරළියක්‌ ?

east
kef.kysr m<d;a m%Odk weue;s kiS¾ wyuâ uy;d ;uka l< jro ksy;udkSj ms<sf.k uy weue;s Oqrfhka b,a,d wia‌ fkdjqKfyd;a kef.kysr m<d;a iNdj ;=< <Õ§u n, fmr<shla‌ isÿjkq we;ehs Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha fcHIaG m%ldYlfhla‌ Bfha ^1 od& mejeiSh'

kef.kysr m<d;a m%Odk wud;H kiS¾ wyuâ uy;d m<d;a wdKa‌vqldr Tia‌áka m%kdkaÿ uy;d iu. we;slrf.k we;s .egqu óg fya;=ù we;'

uqia‌,sï fldx.%ih ksfhdackh lrk kiS¾ wyuâ uy;dg kef.kysr m<d;a m%Odk weue;s Oqrh ysñ jQfõ tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkh iu. uqia‌,sï fldx.%ih we;slr f.k ;snQ tlÕ;dj u;hs'

kiS¾ wyuâ uy;df.a l%shd l,dmh iïnkaOfhka uq¿ rfgkau úfrdaOh t,a, ùu;a iu. Y%S ,xld uqia‌,sï fldx.%ifha kdhl wud;H rdjq*a ylSï uy;do Tyqf.a l%shdj fy<d olsñka jydu isxy, ck;djf.ka uy weue;sjrhd iudj .;hq;= nj i|yka lr ;sì‚'

fï jk úg uy weue;sjrhdj b,a,d wia‌jk f,i uqia‌,sï fldx.%ifhkao oeä n,mEï t,a, fjñka ;sfí'

kef.kysr uy weue;s Oqrh uqia‌,sï fldx.%ih i;=j È.gu ;ud .ekSug kï uy weue;sjrhd b,a,d wia‌ù tu mla‍Ifhau fjk;a uka;%Sjrhl=g Oqrh ,nd§u tlu úl,amh nj Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ifha weue;sjrhd mejeiSh' tfia fkdù uy weue;sjrhd n,fha /£ isàug W;aidy l<fyd;a ckdêm;sjrhd <Õ§u ;Skaÿjla‌ .kq we;ehso weue;sjrhdf.a woyi úh'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...