අනුරට තවත් මිනී මැරුම් චෝදනා

dig anura
r.¾ C%Svl jisï ;dcqãkaf.a >d;kh iïnkaOfhka idlaIs jikalsÍfï fpdaokd u; w;awvx.=jg f.k nkaOkd.dr .; lr we;s ysgmq ksfhdacH fmd,siam;s wkqr fiakdkdhl uy;dg tfrysj >d;k iy w;=reoka lsÍï ms<sn|j meñ‚,s ;j ;j;a wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=jg ,efnñka mj;sk nj tys wNHka;r wdrxÑud¾. i|yka lrhs'
tfia ,eî we;s tla meñ‚,a,la jkafka uefÊiaála isá m‍%Nd w;=reoka lsÍuhs'

fld<U uefciaála isá iqmsß fjf<| ixlS¾Kfha ;=ka jk uyf,a 3 - 26 iy 3 - 27 hk ia:dkhkays mekud fg‍%v¾ia kñka bf,lafg%dksla WmlrK úlsŒfï wdh;khla mj;ajdf.k .sh rduidñ m‍%Ndlrka ^42& fkdfyd;a uefciaála isá m‍%Nd iqÿ jEka r:hlska meyer f.k f.dia ;snqfKa 2012 jif¾ fmnrjdß 11 jk Èkh'

je,a,j;a; pem,a nEkala udjf;a § tÈk miajre 3'30g muK m‍%Nd meyerf.k f.dia we;af;a tjlg cHේIaG ksfhdacH fmd,siam;s wkqr fiakdkdhl uy;d hgf;a ls‍%hd;aul jQ iqÿ jEka l,a,shla úiska njg jd¾;djk w;r t,aààB ixúOdkh ls‍%hd;aul fjñka ;snQ iufha tu ixúOdkh iuÕ .kqfokq l< jHdmdßlhl= f,i ys¢ñka uefciaála isá m‍%Nd yuqod m‍%Odkshl= iuÕ o ióm weiqrla mj;ajd we;s njg fpdaokd t,a,ù ;sì‚'

tu fya;=j u; rdcH nqoaê wxYh iy hqo yuqod nqoaê wxYh taldnoaOj 2009 ud¾;= 29 jk Èk uefciaála isá m‍%Nd w;awvx.=jg .kq ,eìK' oeä m‍%Yak lsÍï ;=< ;ud cHේIaG yuqod ks,OdÍka yd cHේIaG fmd,sia ks,OdÍka iuÕ ióm in|;d meje;a jQ njg Tyq wkdjrK lr we;'

2009 uehs 29 jkod w;awvx.=jg .;a ‘isá m‍%Nd’ udi 28la r|jd ;nd.ekSfï ksfhda. u; w;awvx.=fõ miq ù fYaIaGdêlrKh ÿka ksfhda.hla u; ksoyi ,enQ wfhls'

n,y;aldrfhka r|jd .ekSu yryd ;ukaf.a udkj ysñlï lvlr we;ehs lshñka Tyq wêlrK ls‍%hdud¾.hlg fhduq jQ w;r meñ‚,a, fjkqfjka ckdêm;s kS;s{ frdafïIa is,ajd uy;d kïlr we;' kvqj úNd.hg .ekSug kshñ;j ;snqfKa 2012 fmnrjdß 13 jk Èkh' tfy;a Bg Èk follg fmr ^fmnrjdß 11& iqÿ jEka r:hlska Tyq meyerf.k ;sì‚'

rduidñ m‍%Ndlrka ish kvqfõ ú;a;slrejka f,i kï lr ;snqfKa" ksfhdacH fmd,siam;s wkqr fiakdkdhl" rdcH nqoaê wxYfha cHේIaG fmd,sia wêldÍ vQ,a iy cHේIaG fmd,sia wêldÍ jdia.=Kj¾Ok hk whhs'

- ohd fk;a;isxy
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...