මාලිනී කැපුවත් නිල් ?

malani
;ud tlai;a cd;sl mdlaIslfhla njg yxjvq .eiqfka —y;rfokdu iQrfhda˜ Ñ;%máfha rÕk ld,fha§ kS,a rEmisxy uy;df.a Woõjg .dñŒ f*dkafiald iuÕ kS,af.a fõÈldjg f.dvùu ksid hehs ks<s /ðk f,i úreodj,sh <;a ysgmq uka;%SkS ud,skS f*dkafiald mjikakSh'

i;s wka; mqj;am;lg iïuqL idlÉPdjla ,ndfoñka weh lshd isákafka ;ud l=vd wjêfha§ ish ksjfia ;snqfKa nKavdrkdhl uy;df.a Ñka;kh njhs'

ish mshd lemqj;a ks,a nj;a" mjik ud,skS f,dl= whshd lemqj;a r;= njo lshd isà'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...