ගෝඨා ශ්‍රීලනිප දෙවැනියා කරනවා

gotabÈßfha § Y‍%S,ksmh folg fkdfn§ rdmla‍I,;a tla lr f.k ffu;‍%Smd, isßfiak ckdêm;s;=ud f.a kdhl;ajfhka fï rfÜ wfma wdKavqjla m;alr .kakg yelsfjkjdh hk úYajdih we;slr .; yels hehso lïlre weue;s ví'ã'fÊ'fifkúr;ak uy;d mejiSh'

ÈfkaIa .=Kj¾Ok,d" úu,a ùrisxy,d" .ïukams,,d ;uhs wo Y%S,ksmh fufyhjkafka' wfma lKavdhu;a Tfya ta f.d,a, hk mdf¾ hkjd' ta f.d,a, jf<a neiafid;a jf<a nyskjd'

ldkqfj neiafid;a ldkqfõ nyskjd' ta f.d,af,da fjk fldfya yß .sfhd;a tfy hkjd' ta jf.a ;;a;ajhlg m;afj,d ;sfhkafka'

úúO mla‍Ij,ska iukaú; taldnoaO úmla‍Ifha Y‍%S,xld ksoyia mla‍I lKavdhug ksis kdhl;ajhla ke;s ksid f.daGdNh rdcmla‍I uy;d Y‍%S,ksmfha fojeks kdhlhd f,i m;a lr f.k mla‍Ih tlafiai;a lsßfï C%shdj,shla wrUd tys zkdä ne,Suz fï Èkj, isÿlrf.k hkafka hehs fifkúr;ak uy;d mejiSh'
Y%S,ksm fldf,dkak n, uKav, yuqjl § fifkúr;ak uy;d fï nj mejiSh'

ysgm ckdêm;sks pka‍øSld l=udr;=x. uy;añhf.a r;akmqr Èia;‍%sla iïnka‍êldrl iy cd;sl c, iïmdok yd c,dmjdyk uKav,fha wOHla‍I Ydka; r;akdhl uy;df.a uq,sl;ajfhka fuh ixúOdkh lr;s'
tys§ Tyq fufia o lSh'

ta ksid wms l,amkd l<d Y‍%S,ksmh ;j;a Yla;su;a lrkak' ckdêm;s;=ud fï mla‍Ifha kdhlhd' wms leu;sjqK;a ke;s jK;a wjreÿ mylg fï rfÜ ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;a;hd' iuyre lshkjd thd l;dlrkafka kE" ysky fjkafka kE" wms Èyd n,kafka kE lsh,d' ta fudk wvqmdvqlï ;snqK;a fï rfÜ ck;dj t;=ud ckdêm;slug f;dardf.k ;shkjd'

ta ksid Y‍%S,ksm mdla‍Islhka i;=gq fjkak ´ke wfma mla‍Ifha iNdm;s rfÜ ckdêm;s lsh,d' tksid t;=ud wfma me;a;g .kak ´kE' uyck u;hg" uyck ye`.Sïj,g" uyck wjYH;djka j,g jev lrk flfkla njg m;a lr.kak ´kE'
ta jf.au wr úmla‍Ifha bkak Y‍%S,ksm lKavdhug kdhl;ajh fokak wÆ;a kdhl;ajhla ìys lrkak w;HjYHhs' mer‚ C%uhg fï mla‍Ihg hkak nE' Y‍%S ,xld ksoyia mla‍Ih wo fjkia jkakg ´kE' tcdmh wo fjkia fj,d' lre chiqßh,d" ið;a fma‍%uodi,d jf.a whf.ka wo mla‍Ifha j.lSu ;reK fldgiaj,g §,d' fïl ÿrÈ. n,,d ;j wjreÿ myla oyhla ;=, wdKavqjla msysgqjkak ;uhs tal lrkafka'

Y‍%S ,xld ksoyia mla‍Ifh fojeks kdhlhd yeáhg f.daGdNh rdcmla‍I uy;d m;a lr,d bÈßhg hkak wod, mqoa.,hka iu. uu idlÉPd lr ;shkjd' ^/iaj isáwh w;afmd,ika fo;s& t;=ud úYd, jev fldgila l<d' hqoaOh fufyhjqfha t;=ud' hqoaOh ÈkSfï f.!rjh uyskao rdcmla‍I uy;a;hdg jf.au f.daGdNh rdcmla‍I uy;a;hg;a ,eìh hq;=hs' úúO wxY j,ska t;=ud ish oialï oelajqjd' kd.ßl ixj¾Ok wêldßh yryd k.r ÈhqKq lr,d ;shkjd'
iuyreka lshkjd t;=ud hqo yuqodfõ isáh ksid hqouh udkisl;ajhla ;sfhkafka lsh,d' tal fjkak mq¿jka' hula lrkak lsh,d fkdlrkjd kï thdg ovqjï lrkak ´kE' hqo yuqodfõ úkh ;sfhkafka tfyuhs' tal ;uhs wK fokjd lshkafka' oeka thd ta rduqfjka bj;afj,d' wms Tyqg úYajdihla we;s lrkak ´kE wms Tyq iu. bkakjd lsh,d' ta jf.au uyskao rdmla‍I uy;a;hdf.a wkq.‍%yh wdYs¾jdoh f.daGdNh rdmla‍I uy;a;hg ,efnkjd' uu ys;kafka tal tÉpr wudre fjk fohla kE' wms hï hï idlÉPd lrf.k hkjd' hï hï ;ekaj, kdä ;ju wms n,ñka hkjd'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...