බැසිල් ඇප (UPDATE)

basil arrested ysgmq wd¾Ól ixj¾Ok wud;H neis,a rdcmlaI uy;dg mQf.dv ufyaia;‍%d;a wêlrK úiska wem ,nd fokq ,enqjd'

remsh,a ,laIhl uqo,a wemhla iy remsh,a ,laI 20 ne.skajQ YÍr wem folla Tyqg kshu lr ;sfnkjd'

 ....................................................................................
ysgmq wd¾Ól  ixj¾Ok weu;s neis,a rdcmlaI uy;d uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih úiska w;awvx.=jg f.k ;sfí'

.ïmy bvï .kqfokqjla iïnkaOfhka m%ldYhla ,nd.ekSug wo ^06od& fmrjrefõ neis,a rdcmlaI uy;d uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdihg leojd ;snQ w;r" tys§ w;awvx.=jg f.k we;s fyf;u mQf.dv ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug  kshñ;h'

neis,a rdcmlaI fmd,sia uQ,H wmrdO tallh úiska w;awvx.=jg .;a f;jeks wjia:dj fuh fjk w;r óg by;§ Tyq w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miqj wem u; ksoyia lr ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...