අනූෂගේ පැල්පිටගේ සේවය අත්හිටුවයි

palpita
wkQI me,amsg yd wd¾' fla' fla' rKjl uy;ajrekaf.a fiajh w;aysgqùug rdcH fiajd fldñiu Bfha ^31 od& ;SrKh lr ;sfí'

rdcH fiajd fldñIka iNdfõ f,alï .dñŒ fifkúr;ak uy;df.a m%Odk;ajfhka meje;s /ia‌ùfï§ fuu ;SrKh f.k we;' wkQI me,amsg uy;d miq.sh rcfha Y%S ,xld úÿ,s ixfoaY kshduk fldñifï wOHla‍I ckrd,ajrhd f,i lghq;= l< w;r ckdêm;sjrKh iufha is,a frÈ fn§fï isoaêhla‌ iïnkaOj rdcH uqo,a wjNdú; l< njg fpdaokd t,a, ù ;sì‚'

flfia fj;;a miq.shod wkQI me,amsg uy;d h<s ia‌jfoaY lghq;= wud;HdxYfha w;sf¾l f,alï ;k;=rlg m;alsÍug rdcH fiajd fldñIka iNdj mshjr .kq ,eîh'

wd¾' fla' fla' rKjl uy;d o miq.sh uyskao rdcmla‍I md,k iufha§ ÈúkeÕ=‍u ixj¾Ok fomd¾;fïka;=fõ wOHla‍I ckrd,a f,i lghq;= l< w;r ta uy;dg o rcfha uqo,a wjNdú; l< njg fpdaokd t,a, ù ;sì‚' j;auka md,kh hgf;a ta uy;d o jdßud¾. yd c, l<ukdlrK wud;HdxYfha w;sf¾l f,alï f,i m;alsÍug rdcH fiajd fldñiu mshjr .;af;ah'

fuu m;alsÍï iïnkaOfhka t,a, jQ úfrdaO;dj,ska miqj rdcH fiajd fldñIka iNdj Bfha iji /ia‌ù fuu ks,OdÍka fofokdf.a fiajh w;aysgqùug ;SrKh lr we;'

rdcH fiajd fldñiu u.ska .;a fuu ;SrKh ms<sn| rdcH mßmd,k wud;HdxY f,alïjrhdg oekqï §ug lghq;= lrk nj fldñifï f,alï .dñŒ fikúr;ak uy;d lshd isáfhah'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...