ශිරන්ති රාජපක්ෂගේ හෝටල් බිල

gvernment pressysgmq ckdêm;s ìßh m%xYfha fjila W;aijhla keröu i|yd 2014 jif¾ l< ixpdrhl § tla /hlg remsh,a 2"573"746 ne.ska jk mßÈ meÍisfha msysá by< u fmf<a fydag,hl rd;%S 4la .; lsÍug jeh jQ uqo, f.ùu i|yd rchg ì,am;a bÈßm;a lr ;sfnk nj jevn,k úfoaY weue;s wdpd¾h y¾I o is,ajd uy;d mjihs'

weue;s wdpd¾h y¾I o is,ajd uy;d fï nj mejiqfõ rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=fõ Bfha ^2& meje;s udOH yuqfõ § h'

ckm;s wd¾hdj iuÕ tu ixpdrhg iyNd.S jQ wfkl=;a wh kjd;eka f.k we;af;a ckdêm;sjrhd mdúÉÑ lrk uÜgfï ldurj, nj;a i|yka lrk weue;sjrhd" tajdg wu;rj ldur ieliSu fjkqfjka o hQfrda 650 iy 750 ne.ska yd zñks nd¾z i|yd hQfrda 371 ne.ska jeh lr we;s nj o mjihs' ck;d uqo,a kdia;s lrñka isÿlrk fujeks úhoïj, nrmek oeÍug isÿjkafka rchg nj;a fyf;u i|yka lrhs'

miq.sh rch iufha n,j;=ka fuf,i úYd, jYfhka uyck uqo,a kdia;s l< o" ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d lsisÿ úfoaY ixpdrhl § uqo,a kdia;s lr fkdue;s nj;a" Ô-7 iuq¿jg iyNd.S ùu i|yd msg;aj hdfï § o t;=ud b;d ksy;udkSj jd‚c .=jka hdkhla Ndú; l< nj;a i|yka lrhs'

‘Ô-7 iuq¿jg iyNd.S jQ rdcH kdhlhka tys .sfha fm!oa.,sl .=jka hdkd fyda rchg wh;a .=jka hdkdj,ska jqj;a wfma ckdêm;s;=ud .sfha jd‚c .=jka hdkdjlska' ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d msgrgj,g hkúg Y%S ,xlka .=jka hdkdjla u wrf.k hkjd' wdmiq tkafka;a ta hdkfhauhs'

ta;a wfma ckdêm;s;=ud b;d ksy;udkSj idudkH ck;dj fuka isx.mamQrejg f.dia tys meh 4la k;rù miqj cmdkh n,d msg;aj .shd' fï ksid t;=ud r;= m<i u;ska t;=ud ms<s.ekSug cmka n,OdÍkag fkdyels jqKd' Tjqka ta iïnkaOfhka ckdêm;s;=udg lk.dgqj m< lsÍfï § th b;d iq¿ fohla nj;a" tjeks ms<s.ekSï ;ud wfmalaId fkdlrk nj;a t;=ud m%ldY lr ;snqKd'zhehso ta uy;d mejeiSh'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...