ජනපති ගිය හෝටලය ගිනිගනී

President declares open Shangri-La’s Hambantota Resort.ckdêm;s ffu;‍%smd, isßfiak uy;d iyNd.S jQ W;aijhla mejf;oa§ Bfha miajrefõ yïnkaf;dg ñßÊcú, Ieka.%s,a,d ;re mfya fydag,fha uvqjla .sksf.k ;sfí'

tu fydag,h újD; lsÍfï W;aij Bfha Èk mej;s w;r fufia .sks .ekSu isÿj we;af;a tys mej;s .sks fl<s ixo¾Ykla fya;=fjks'

ckdêm;sjrhdo fï wjia:dfõ .s‚fl<s ixo¾Ykh krUñka isg ;sfí'

.sks .ekSug ,la jQfha fydag,h wi, msÿre uvqjls'

ñka foam, fyda Ôú; ydks isÿj ke;'
Sri Lanka president evacuated from luxury hotel fire
Yka.%S-,d yïnkaf;dg ßfidaÜ ckm;s w;ska újD; jQ wjia:dj
President declares open Shangri-La’s Hambantota Resort.
President declares open Shangri-La’s Hambantota Resort.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...