මහ බැංකු අධිපතිට සේවා දිගුවක්

arjun
uy nexl= wêm;s w¾cqka ufyakaøka uy;df.a fiajd ld,h ;jÿrg;a §¾> lsÍu fjkqfjka wdKavqj fmdÿ tlÕ;djlg meñK we;ehs jd¾;d fjhs'

wdKavqfõ wNHka;r wdrxÑud¾. i|yka lrk wdldrhg" uy nexl= wêm;sjrhdf.a C%shd l,dmh fya;=fjka hymd,k wdKavqj wmyiq;djg iy wmlS¾;shg m;ajk nj mjiñka Tyqf.a fiajd ld,h §¾> lsÍug úreoaOj isá Y‍%S ,xld ksoyia mlaIfha msßia iuÕ isÿ l< idlÉPd tlÕ;dj u; fuu ;SrKhg meñK we;' ta wkqj t<fUk cqks udifha w. mgka wjika ùug ;snQ w¾cqka ufyakaøka uy;df.a fiajd ld,h ;j;a jirl ld,hlg §¾> jkq we;s nj o tu wdrxÑud¾. jeäÿrg;a i|yka lrhs'

fï w;r w.‍%dud;H ld¾hd,fha isák ¥IK úfrdaë isú,a iudc C%shdldÍka lsysmfokl= w.‍%dud;Hjrhd we;=¿ tcdmfha m‍%n,hka lsysmfofkl=j uqK.eiS wdKavqj .;a ;SrKh ms<sn| ish úfrdaOh m<lr we;s nj o jd¾;d fjhs' tys § ;uka .ek fkdis;d mlaIh .kakd ;Skaÿ fya;=fjka ;ukag mdf¾ nei hkakg fkdyels ;;a;ajhla we;s jk nj;a ;Skaÿj fjkia fkdlrkafka kï ;ukag ish ld¾hd, ldur w;ayer msgj hkakg isÿ jk nj;a ¥IK úfrdaë isú,a iudc C%shdldÍka lsysmfokd mjid we;'

ta wjia:dfõ tlai;a cd;sl mlaI m‍%n,hl= Tjqkag wjOdrKh lr we;af;a rfÜ wd¾Ólh fï whqßka fyda mj;ajd .;af;a j;auka uy nexl= wêm;sjrhdf.a iyfhda.h ksid nj;a Y‍%S,ksmfha whg f;afrk foa fu;k bkak wh f;areï fkd.ekSu .egÆ iy.; njh' tfiau uy nexl=jla md,kh lsÍu Th lE .yk uy;ajrekag ir, f,i fmkqK;a th f,ais myiq lghq;a;la fkdjk nj;a ;u md¾Yajfha isáñka jev lrkafka úmlaIhg ´k úÈyg kï ta wh fudk ;Skaÿj .;a;;a mlaIhg .egÆjla ke;s nj o tu m‍%n,hd ¥IK úfrdaë isú,a iudc C%shdldÍka lsysmfokdg wjOdrKh lr we;'

fï w;r tlai;a cd;sl mlaIfha ;j;a msßila fcdka wur;=x. wud;Hjrhdf.a nEkd jk ÈfkaIa ùrlafldä uy;d uy nexl=fõ wêm;s Oqrh i|yd f.k taug iQodkula mj;sk nj o jd¾;d fjhs' ta fjkqfjka fï jk úg ckdêm;sjrhd iy w.‍%dud;Hjrhd iuÕ fkdks, idlÉPd isÿfjñka we;s nj o jd¾;d jk w;r 2015 j¾Ifha § o ÈfkaIa ùrlafldä uy;df.a ku uy nexl=fõ wêm;s Oqrh i|yd fhdackd úh' fldu¾I,a nexl=fõ ysgmq iNdm;sjrhl= jk ÈfkaIa ùrlafldä uy;d fï jk úg ixpdrl uKav,fha WmfoaYljrhl= f,i lghq;= lrhs'

- ixch ,shkf.a
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...