ශමින්දගේ පන්දු යැවීම සැකයිලු

Sri Lanka's Eranga reported for suspect bowling action
tx.,ka;h iy Y%S ,xldj w;r fpia‌g¾ ,S ia‌fÜ%Ü‌ yS meje;s fojeks fgia‌Ü‌ ;r.fha§ fõ. mkaÿ hjk Iñkao trx.f.a mkaÿ hEùu iel iys; nj ;r. úksiqrejka iy ;Srljrhd cd;Hka;r l%slÜ‌ ljqkais,hg meñ‚<s lr ;sfí'

ta wkqj bÈß Èk 14 la‌ we;=<; Iñkao ish mkaÿ hEùfï bßhõj ms<sn|j mÍla‍IKhlg iyNd.s úh hq;= w;r wk;=rej tys jd¾;dj meñfKk ;=re Tyqg l%slÜ‌ l%Svd lsÍfï yelshdj mj;S'

tx.,ka;fha úYajúoHd,hl§ Iñkao trx. mkaÿ hEùfï bßhõj ms<sn|j bÈß Èk lsysmfha§ mÍla‍IKhlg iyNd.s ùug kshñ;h' fojeks fgia‌Ü‌ ;r.fha m<uq bksfï§ Iñkao mkaÿjdr 27 la‌ hEõjo tys§ ,l=Kq 100 lg tlÿ lvq,a,la‌ fyda Tyqg ojd .ekSug fkdyels úh' fojeks bksfï§ tla‌ mkaÿjdrhla‌ muKla‌ trx. úiska hjk ,§'

fgia‌Ü‌ ;r. 18 l§ lvq¨‍ 53 la‌ ojdf.k isák Iñkao trx.f.a mkaÿ hEùu iel iys; njg úksiqrejka ;SrKh l< m<uq wjia‌:djo fuh fõ' tu ;r.fha úksiqrejka jQ w,Sï vd¾ iy iqkaorï rù úiska ;r. ;Srl fcµa fndhsfldÜ‌g ,ndfok ,o jd¾;dj wkqj ;r. ;Srljrhd whs'iS'iS'hg fï iïnkaOj meñ‚,s lr ;sfí'

iÑ;% fiakdkdhlg miqj Y%S ,xldfõ mkaÿ hEùfï bßhõj iel iys; njg m;ajQ m<uq mkaÿ hjkakd jkafkao Iñkao trx.hs' flfia fj;;a tx.,ka;hg f.dia‌ isák Y%S ,xld lKa‌vdhfï isá fõ. mkaÿ hjkakka jk Oïñl m%idoa iy ÿIauka; póro wdndO fya;=fjka ;r.dj,sh w;r;=r§ h<s;a Y%S ,xldjg tau u; Y%S ,xld fõ. mkaÿ wxYho oeä wmyiq;djlg m;aj ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...