හතුරුසිංහ ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුවට

Chandika Hathurusingha named in panel of selectors by Bangaldesh Cricket Board
nx.,dfoaY l%slÜ lKavdhfï m%Odk mqyqKqlre jk pkaÈl y;=reisxy trg l%slÜ f;aÍï lñgqjg le|ùug iQodkï jk nj úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'

nx.,dfoaY l%slÜ wdh;kfha iNdm;s Nazmul Hassan udOH yuqjlg tlafjñkqhs fï nj i|yka lr we;af;a'

tys§ jeä ÿrg;a woyia olajñka i|yka lr we;af;a tu.ska nx.,dfoaY l%slÜ jvd;a by,g /fÛk tau ;u wruqK njhs'

l%slÜ mqyqKqlre l%slÜ f;aÍï lñgqj ;=< isàfuka jvd;a WÑ; lKavdhula f;dard.ekSug yelshdjla ,efnk njhs tys§ m%ldY lr we;af;a'

flfia fj;;a úfoia udOH fmkajd fokafka fuf,i úfYaI m;alsÍula isÿlsÍug fya;=j miq.sh cd;Hka;r ;rÕ i|yd lKavdhu f;dard.ekSfï§ f;aÍï lñgqj iy mqyqKqlrejka w;r we;s jQ .eg¨‍ldÍ jd;djrKhg ms,shula f,i njhs'

flfia fj;;a pkaÈl y;=reisxyf.a mqyqKq ld,h ;=, trg l%slÜ l%Svdj úfYaI msì§ulg ,la jQ njg úfoia udOH jd¾;d lr ;sfnkjd'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...