කතුන්ගේ රහස් ප්‍රදේශයක ගුලි 50ක්

womanremsh,a ,laI úiailg wêl jákdlulska hq;= fyfrdhska .=,s YÍrfha ryia m%foaYj, iÕjdf.k .=jka u.ska furgg meñ‚ mdlsia;dk cd;sl ldka;djka fofokd ó.uqj frday,g we;=<;a lr lrk ,o mÍlaIKj, § u;al=vq .=,s 50la bj;g f.k we;'

mdlsia;dka cd;sl jhi wjqreÿ 28 yd 41 úhe;s fuu ldka;djka fofokdf.a .=o ud¾.fha yd ;j;a ryia m%foaYhl iÕjdf.k ;sfnk ;j;a fyfrdhska .=,s bj;g .ekSug frday,a n,OdÍyq lghq;= lrñka isá;s'

lrÉÑ .=jka f;dgq‍fmdf<a isg fuu ldka;djka fofokd jhi wjqreÿ 3 yd wjqreÿ 6 .eyekq yd msßñ orejka fofokl= iu. lgqkdhl .=jka f;dgq‍fmd<ska bl=;a 29 od meñfKoa § .=jka f;dgq‍fmd< ‍fmd,sia u;aøjH kdYl wxYh úiska w;awvx.=jg f.k fyfrdhska u;al=vq .=,s bj;g .ekSug ó.uqj Èia;%sla uy frday,g we;=<;a lr ;sì‚'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...