නැගෙනහිර මහ ඇමති සිංහල වුණා නම් - Video

Minister Rajitha Senaratne
kef.kysr uy weu;sjrhd kdúl yuqod ks,Odßfhl=g neK je§fï isoaêh fu;rï úYd, isÿùula njg m;a lrf.k we;af;a uy weu;s uqia,sï cd;slfhl= ùu;a kdúl yuqod ks,Odßhd isxy, cd;slfhl= ùu;a ksid nj fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d mjihs'

uy weu;sjrhd isxy, cd;slfhl= jQfõ kï we;eï isxy, m;a;rj,ska fuu isÿùu fu;rï úYd, f,i biau;= fkdlsÍug bv ;snQ nj o ta uy;d m%ldY lf<a h'

kdúl yuqod lms;dkajrhdg neŒu fu;rï úYd, m%YaKhla lr.;a mqoa.,hska tjlg ir;a f*dkafiald uy;d isr.; lroa§ y~ fkdke.=fõ ukaoehs fi!LH wud;Hjrhd m%YaK fldg isáfha h'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...