සිංහල ගුරුවරුන්ට කුණු බිත්තර video

eggsuykqjr uvj, u§kd cd;sl mdif,a isxy, iy øúv .=rejreka m<jd yßk f,i b,a,d úfrdaO;d t,a, jk nj iudc cd, fjí wvúj, oelafjkjd'

˜‍ uqia,sï fkdjk ish¨‍ .=rejreka mdif,ka wiaù hkq æke;fyd;a m%;sm, Nhdkl úh yel æ˜‍ hkqfjka ;¾ckh lrñka ,sms ,eî we;s w;r miq.shod isxy, iy øúv .=rejrekag foudmsh /iaùfï§ l=Kq ì;a;r m%ydrhla o t,a, l< nj i|yka ùäfhdajla o fï jkúg wka;¾cd,hg uqiqlr ;sfnkjd'

f*ianqla fj; fï iïnkaOfhka f;dr;=re tlalr we;s wñ, wd¾ mkx., keue;s uy;aufhl= i|yka lr we;af;a Tyqf.a ìß| tu mdief,a .=rejßhla jk w;r wehj fuu ;;a;ajh hgf;a mdief,ka wialr .kakd njhs'

by< n,OdÍkaf.a wjodkhg ,laúh hq;= wod< ,sms"ùäfhda iy ish¨‍ f;dr;=re my;ska oelafjkjd'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...