දයාසිරි කුණු අදීයි Photos

dayasiri
l=reKE., Èia;%slalfha je,a,ïmsáh l=udrodi fmfoi c,fhka hgjQ b;d wmsßisÿ ;;ajfha ksjdi yd ud¾. msßisÿ lsÍug l%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;d we;=¿ msßila Bfha ^28& lghq;= lf<ah'

kjðjk moku yd mvqjiakqjr wms ixúOdkh iy l=reKE., ck;dj tlaj tu lghq;= isÿlr ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...