අවතැන්වූවන් බලන්න ගිය අය Photos

sirisena
ckm;s Èh‚h jQ p;=ßld isßfiak yd ysgmq ckm;s mq;a kdu,a rdcmlaI" yd foaYmd,k kdhlhka whym;a ld<.=Kh ksid wj;eka jQ ck;djf.a iqjÿla ne,Sug f.dia ;snqKd

fï Tjqka tf,i wj;eka l|jqrej, ixpdrfha ksr;jQ wjia:dfõ PdhdrEm tl;=jl=hs


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...