විපතට පත් සුරතල් සතුන් Photos

pet rescue
úm;g m;a m%foaYhl isá ish iqr;,a i;=kaf.ao Èú fíÍfï i;a ld¾hl fhfok ,dxlslhl=f.a cdhdrEm lsysmhla fïjk úg úfoia wjOdkhgo ,laj ;sfí'

wod< cdhdrEm lsysmh my; oelafõ'
fï w;r Tgdrd .=Kj¾Ok o fndaÜgqjla wdOdrfhka .xj;=rfhka hgfj,d ;sfhk u,ajdk m%foaYhg .syska .xj;=r ksid wirK ;;a;ajhg m;afj,d bkak iqkLhskaf.a Èú fírd .ekSfï lghq;a;l ksr; jqKd
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...