රංජන් FCIDයට

ranjan
iudc iún, .ekaùï yd iqnidOk ksfhdacH wud;H rxcka rdukdhl uy;d wo ^31& fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih fj; le|jd ;sfí'

ckdêm;s wruqof,a uqo,a ysgmq wud;H flfy<sh rUqlaje,a, uy;d úiska wjNdú; lr we;s njg rxcka rdukdhl uy;d isÿl< m%ldYhla iïnkaOj m%ldYhla igyka lr.ekSug fuf,i le|jd we;ehs jd¾;d fõ'

fï w;r yïnkaf;dg jrdfha W;aijhl ixialD;sl ixo¾Ykhla ixúOdkh lsÍfï§ uQ,H jxpdjla isÿlsÍu iïnkaO isÿùulg m%ldYhla ,nd .ekSu i|yd .dhl yd fïßhkaia ix.S; lKavdhfï kdhl k,ska fmf¾rd wo nrm;, jxpd yd ¥IK ms<sn| úfYaI ckdêm;s fldñiug le|jd ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...