වෙල්ගම FCIDය

welgamagysgmq wud;H l=udr fj,a.u uy;d wo^30od& fmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdihg le|jd ;sfí' ta uy;d m%jdyk wud;Hjrhdj isá ld,fha niar: ñ,§ .ekSul§ isÿ jQ nj lshk uQ,H wl%ñl;djla ms<sn| m%ldYhla ,nd.ekSug fuf,i le|jd ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...