ඇමති ජෝන් ගැන Facebook රස කතා

jhon minister
jdyk ñ, by< oeóug fya;=j jQfha kqiqÿiq wh jdyk mdúÉÑ lsÍu nj wud;H fcdaka wur;=x. uy;d Bfha ^30& mejiqjd' ta iïnkaOfhka iudc udOH cd, mßyrKh lrkakka úiska lrk ,o ks¾udK lsysmhls fï'


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...