හකීම්ට ජනතා විරෝධය

hakeem
miq.sh Èkj, mej;s whym;a ld,.=K ;;ajh ksid mSvdjg m;a ck;dj uqK.ekSu i|yd wo ^20& Èk Y%S ,xld uqia,sï fldka.%ifha kdhl wud;H rjq*a ylSï je,a,ïmsáh m%foaYfha ixpdrhl ks;rù we;s w;r tys§ Tyqg t,a, jQ oeä ck;d úfrdaOh yuqfõ tu ixpdrh isÿ fkdlg wdmiq yeÍ hdug isÿ ù ;sfí'

weu;sjrhd meñK je,a,ïmsáh m%foaYfha m%isoaO jHdmdßlfhl= yuqù .xj;=r ksid mSvdjg m;a jQ ck;dj uqKd .eiSug hdug ;ud meñ‚ nj mjid we;' ta;a iu.u tu jHdmdßlhd b;d oeä iajrfhka weu;sjrhdg nek je§ we;'

ta wjg isg ;reKhkao weu;sjrhdg oeä fia úfrdaOh olajd ;sfí'

uqia,sï fldka.%ihg jeä Pkao mokula we;s tu m%foaYfha Ôj;ajk jHdmdßlhka lsysmfokl=f.a ueÈy;aùfuka oekg Èk myl muK isg fndaÜgq lsysmhla fhdojd iykdOdr ,nd fok lKavdhïj,g wjYH .uka myiqlï imhd fok w;r tu fndaÜgq fhdod .‚ñka fldgq ù isák ck;dj uqod.ekSfï lghq;=o isÿlrñka mj;S'

weu;sjrhd uqia,sï ck;djf.a Pkafo .kak wdj;a Èkqjg miafia me;a m<d;l wdfõ ke;s nj;a wvqu ;rfï .xj;=r ksid ÿlaú¢k ck;dj .ek juiSug meñŒug Èk myl muK ld,hla .; ùu iïnkaOfhkq;a tu jHdmdßlh we;=¿ msßi weu;sjrhdg ;Èka fodia k.d we;' ^tu ck;dj weu;sjrhd weu;+ wdldrh fuu m%jD;a;sfha m< lsÍug mjd fkdyels jpk neúka tu jpk fuys m< fkdlrK nj lreKdfjka i,lkak'&

flfia kuq;a laIKhlska ck;dj talrdYS ùu;a ck;djf.a úfrdaOh tkak tkak u W;aikak ùu;a iu. weu;sjrhdf.a wdrlaIlhska úiska weu;sjrhdj tu ia:dkfhka msg;g f.k f.dia we;s w;r miqj Tjqka bka msg;aj f.dia ;sfí'

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...