බැසිල්ගේ ලේකම් අත්අඩංගුවට

Basil Rajapaksa's Secretary Arrested Over Land Dealneis,a rdcmlaIf.a iïnkaëlrK f,alïjrfhla wo ^24& fmd,sia uQ,ah wmrdO úu¾Yk fldÜGdYh úiska w;awvx.=jg f.k we;'

ta ysgmq wd¾Òl ixj¾Ok wud;ah neis,a rdcmlaIg wh;a nj lshk .ïmy Tref;dg mdf¾ bvula i|yd rcfha uqo,a wjNdú;d l<ehs lshk isoaêh iïnkaOfhks'

fï w;r md¾,sfïka;= uka;%S frdays; wfí.=Kj¾Ok remsh,a ,laIhl uqo,a wemhla yd remsh,a ,laI 100l YÍr wem 4la yd fldkafoaiS iys; wem u; uqod yeÍug wêlrKh ksfhda. lr  ;sfí'

wêlrKh úiska ksl=;a l< fkd;Sishlg wkqj uka;%Sjrhd wo fld<U uydêlrKh yuqfõ fmkS isáfhah'

Tyqg tfrysj mej;s w,a,ia kvqj wo^24& le|jQ wjia:dfõ§ fld<U uydêlrK úksiqre ksYaYxl nkaÿ, lreKdr;ak fuu ksfhda. ,nd § we;'

wh:d f,i remsh,a ñ,shk 4'3l uqo,a bmehQ nj lshñka ysgmq weue;s frdays; wfí.=Kj¾Okg tfrysj fld<U uydêlrKfha wo ^24& w,a,ia fldñiu wê fpdaokd f.dkq lr ;snq‚'

óg fmr uydêlrKh Tyqg fkd;Sis ksl=;a lr ;snqKq w;r wêlrKh úiska frdays; wfí.=Kj¾Okf.a weÕs,s i,l=Kq ,nd.kakd f,io fmd,Sishg ksfhda. lr ;sfí'
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...