රුවට වට්ටක්කත් බලපෑවා

Sheril Romen Dekker
Tfí ifï Èÿ,k meyem;a fmkqu mj;ajd .kafka fldfyduo@
fïlawma whska lrkak l,ska la,Skawma lrkjd' f*aI,a lrkjd' ta wefrkak fjk;a lsisÿ ndysr wd‍f,amk j¾. uqyqKg mdúÉÑ lrkafka kE' uu f.dvdla j;=r fndkjd' m,;=re" m,d j¾. wdydrhg .kakjd'

fldKafvg úfYaI m%;sldr lrkjo@
fldKafvg kï ux úfYaI i;aldrhla lrkjd' T,sõ Ths,a" ;eô,s f;,a fhdodf.k fyâ uidÊ lrkjd' fj,dj fkdjrojd fldKafvg wjYH ish¨‍ i;aldr lrkjd'

isref¾ yevh mj;ajd .kafka fldfyduo@
jHdhdu kï fkdjrod lrkjd' ta wereKdu kegqï mqyqKqùï ksid isrerg wjYH ish¨‍ jHdhdu ,efnkjd' ta jf.au lEu ìu fndfydu md,khla we;=jhs .kafka'

fudk jf.a wdydr rgdjlao wkq.ukh lrkafka@
Wfoag uqx weg' lv," lõms jf.a OdkH lkjd' fld< le| mdkh lrkjd' oj,ag r;= yd,a n;a" ud¿" ue,a¨‍ï" wd jÜglald' jÜglald ;uhs uf.a m%sh;u t<j¿j' Èkm;d jÜglald kï lkjd' uf.a rejg jÜglal;a n,mEjd' ?g kï iqma j¾. ú;rhs wdydrhg .kafka'

úfoaY ixpdrj,§ tfyu lEu md,kh lr.kak mq¿jkao@
msgrg .shdu ux jeämqru i,do j¾. ;uhs wdydrhg .kafka' iqÿ n;a iu. l=l=,a uia lkjd' fjk;a uia j¾. lkafka kE' lgg ierg kï ux lkafku kE' ug ñßia lkak nE' ta ksid msgrgl§ ta ;rï m%Yakhla kE'

wdydr rgdfjka iy jHdhdu ;=<ska muKla rE imqj /l.kak mq¿jkao@
fudkjd l<;a jevla kE ys; fyd| ke;akï' ta jf.au .;s.=K;a hym;a fjkak ´k' uf.a ys; fyd|hs' yoj; ,iaik kï ;uhs ndysr fmkqu;a ,iaikg mj;skafka' ta jf.au msßisÿlu b;d jeo.;a' uu ,iaikg;a jvd uq,a ;ek fokafka msßisÿlug'

ndysr fmkqu Tmakxjd .kak fjk;a l%u ;sfhkjo@
ux yqÕla *eIkn,a flfkla' ú,dis;d lrkak ux yqÕdla leu;shs' uf.a weÕg .e<fmk iy ;ekg iqÿiq úÈyg ,iaikg w¢kak ux Wkkaÿ fjkjd' ú,dis;dj,ska ndysr fmkqu jeälr .kak mq¿jka'

wkQmud b‍f,afmreu
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...